dActive.pl | Domeny, serwery

Ogólne Zasady Świadczenia Usług i Umów

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólnych Zasadach Świadczenia Usług i Umów stanowią zasady świadczonych usług na rzecz klienta przez BEFORE AFTER Kamil Winiszewski z siedzibą w Gubinie, ul. Śląska 43/3; 66-620 Gubin, NIP: 926-159-89-52 zwane dalej OZŚUiU.
 2. Klient, to podmiot zawierający umowę o świadczenie usług.
 3. Konsument, to osoba lub podmiot, który jest docelowym użytkownikiem danego produktu lub usługi
 4. Siła wyższa to określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje ani nie jest w stanie przewidzieć. Siła wyższa zwalnia z odpowiedzialności za wyrządzone szkody.
 5. Dostępność usługi to widoczność usługi poza infrastrukturą BEFORE AFTER na co najmniej pierwszym urządzeniu sieciowym (np. router).
 6. Gwarancja dostępności określa dostępność usługi w ramach infrastruktury BEFORE AFTER. W ramach gwarancji dostępności wliczane są okresy konserwacji systemu i sieci BEFORE AFTER oraz przerwy niezbędne do obsługi sieci i infrastruktury.
 7. Okres abonamentowy to okres czasu na jaki świadczona jest usługa względem klienta ale nie dłuższy niż zawarty w cenniku oraz w elektronicznym formularzu zamówienia usług.
 8. Treść umowy zawieranej między BEFORE AFTER a klientem stanowią OZŚUIU oraz odrębne regulaminy dla danych usług oraz jeżeli takowe są dostępne, specyfikacje techniczne oraz parametry bezpieczeństwa.
 9. Do korzystania z usług świadczonych przez BEFORE AFTER niezbędne jest urządzenie z dostępem do internetu oraz z przeglądarka internetowa Google Chrome lub przeglądarka inna spełniająca te same standardy.
 10. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych
 11. Klient oraz Konsument wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych w celach promocyjnych, reklamowych oraz w celu badania rynku oraz na wykorzystywanie jego znaków firmowych w listach referencyjnych oraz w dowolnym innym medium stanowiącym pole eksploatacyjne BEFORE AFTER na cele swojej promocji oraz promocji produktów i usług BEFORE AFTER.

§ 2. Panel klienta

 1. W celu świadczenia usługi względem konsumenta, niezbędne jest złożenie elektronicznego zamówienia na tę usługę przez Klienta w systemie informatycznym udostępnionym w BEFORE AFTER zwanego dalej Panelem klienta.
 2. Aby zarządzać świadczonymi usługami na rzecz Klienta, niezbędna jest poprawna autoryzacja Klienta w Panelu Klienta za pomocą zdefiniowanych podczas rejestracji danych autoryzacyjnych.
 3. Podczas rejestracji Klienta w Panelu Klienta, Klient definiuje dane dostępowe służące do poprawnej autoryzacji w Panelu Klienta. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w celu nie udostępnienia w/w danych osobom trzecim. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i/lub hasła osobom trzecim oraz za szkody powstałem w jego konsekwencji.
 4. W przypadku naruszenia zasad określonych w OZŚUIU, Regulaminów, Parametrów bezpieczeństwa lub Specyfikacji technicznych usług, którymi Klient jest zobowiązany, BEFORE AFTER zastrzega sobie prawo do zablokowania świadczonych względem Klienta usług oraz do zablokowania dostępu do Panelu Klienta.
 5. BEFORE AFTER zastrzega sobie prawo do bezpowrotnego wyłączenia konta Klienta w Panelu Klienta skutkującego usunięciem danych w przypadku, gdy na koncie Klienta nie ma żadnych aktywnych usług w okresie 6 miesięcy.

§ 3. Odpowiedzialność

 1. Klient zobowiązany jest do wykorzystywania usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami panującego prawa.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o wykorzystywaniu usług niezgodnie z panującym prawem bądź niezgodnie z OZŚUIU i/lub Regulaminami, BEFORE AFTER ma prawo do zawieszenia dostępu do danych, Panelu Klienta oraz do świadczonych usług.
 3. BEFORE AFTER ma prawo do przetworzenia danych Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności w przypadku, kiedy BEFORE AFTER uzyska informację o bezprawnym charakterze wykorzystywania świadczonych względem Klienta usług. BEFORE AFTER ma prawo do przekazania wszelkich posiadanych informacji na temat klienta oraz danych świadczonych względem Klienta usług odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Klient zobowiązuje się do zwalczania bezprawnego wykorzystywania świadczonych usług przez użytkowników, którym klient udostępnia usługę oraz do przekazania wszelkich niezbędnych danych do ustalenia tożsamości użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.
 5. Klient oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i licencje niezbędne przekazane BEFORE AFTER w celu realizacji świadczonej usługi (w szczególności utwory graficzne, literackie i dźwiękowe). BEFORE AFTER zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do przedstawienia pisemnego oświadczenia o posiadanych uprawnieniach i licencjach na wykorzystanie przekazywanych materiałów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości BEFORE AFTER ma prawo do odmowy wykorzystania przekazanych materiałów.

§ 4. Obowiązki Klienta

 1. Klient jest zobowiązany do:
  1. Terminowego regulowania płatności
  2. Podawania prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji w Panelu Klienta, aktualizacji swoich danych osobowych oraz zamawiania usług.
  3. Aktualizowania danych lub informowania BEFORE AFTER o zmianach w danych teleadresowych niezbędnych do wystawiania faktur i ich doręczeń.
  4. Naprawienia szkód poniesionych przez BEFORE AFTER w skutek bezprawnego korzystania ze świadczonych usług przez BEFORE AFTER względem Klienta
  5. Współdziałania w sporach sądowych i pozasądowych z osobami trzecimi, które będą dochodziły odpowiedzialności BEFORE AFTER w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Klienta.

§ 5. Obowiązki BEFORE AFTER

 1. BEFORE AFTER zobowiązane jest do:
  1. Świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością
  2. BEFORE AFTER nie ponosi odpowiedzialności w skutek:
   • Niemożności świadczenia usługi trwale lub tymczasowo, jeżeli niemożność ta wynika w skutek działania Siły Wyższej
   • Niemożności świadczenia usługi trwałego lub tymczasowego, wynikającego w skutek nienależytego korzystania ze świadczonych usług przez użytkowników i/lub osób trzecich.
   • Naruszenia OZŚUIU i/lub Regulaminów usług
   • Udostępniania jakichkolwiek informacji, danych lub innych dowolnych treści osobom trzecim za pomocą świadczonych usług
   • Uzyskania danych autoryzacyjnych do Panelu Klienta przez osoby trzecie oraz w skutek działań podjętych przez osoby trzecie w Panelu Klienta.
   • Wszelkie zamówione przez Panel Klienta usługi po przejściu poprawnej autoryzacji.
 2. Odpowiedzialność BEFORE AFTER względem klienta w związku ze świadczonymi usługami jest zawsze ograniczona do wysokości wniesionej przez Klienta opłaty wymaganej do świadczenia tej usługi.

§ 6. Dostępność usług

 1. W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług BEFORE AFTER zapewnia sobie prawo do dokonywania aktualizacji infrastruktury informatycznej w zakresie sprzętowym i oprogramowania.
 2. BEFORE AFTER ma prawo do dokonywania przerw technicznych na potrzeby przeprowadzania aktualizacji o których mowa w paragrafie poprzedzającym. Wszystkie usługi świadczone na rzecz klienta podczas przerwy technicznej mogą być niedostępne dla Klienta i użytkownika.
 3. Podczas dokonywania aktualizacji Panel klienta oraz system płatności elektronicznych mogą być niedostępne.
 4. Jeżeli regulamin świadczonej usługi nie stanowi inaczej to Gwarantowana dostępność usługi 99,9% opłaconego Okresu Abonamentowego w skali roku. W przypadku złożenia reklamacji przez Klienta na przekroczony maksymalny okres niedostępności usługi i pozytywnego jej rozpatrzenia przez BEFORE AFTER, Okres abonamentowy zostanie przedłużony o trzy dni na każde 24 godziny niedostępności usługi.

§ 7. Płatności

 1. Opłaty związane ze świadczonymi usługami ustalane są na podstawie aktualnego cennika znajdującego się na stronie internetowej BEFORE AFTER dactive.pl.
 2. BEFORE AFTER zastrzega sobie prawo do zmian cen zawartych w cenniku, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na ceny zamówionych usług w trwającym Okresie Abonamentowym.
 3. W przypadku rozpoczynania się nowego Okresu Abonamentowego BEFORE AFTER wystawia faktury vat oraz faktury proforma na podstawie aktualnego cennika.
 4. Miejscem publikacji cen oraz aktualizacji cennika jest tylko i wyłącznie strona internetowa BEFORE AFTER dactive.pl
 5. Klient zobowiązany jest do terminowego dokonywania płatności tytułem świadczonych usług na wskazany rachunek bankowy BEFORE AFTER.
 6. Wszystkie dane niezbędne do dokonania płatności przez Klienta zawarte są w wiadomości e-mail z powiadomieniem o przedłużeniu Okresu Abonamentowego oraz na fakturze proforma.
 7. Faktura proforma oraz wiadomość z powiadomieniem o wygasającym Okresie Abonamentowym generowane są na 30 dni przed datą końca Okresu Abonamentowego.
 8. Nadpłaty dokonane przez Klienta będą zwracane tylko i wyłącznie w formie dodatkowych środków ulokowanych na koncie Klienta. Takie środki Klient może wykorzystać na opłacenie dowolnych usług w BEFORE AFTER dactive.pl.
 9. Koszty bankowe dokonywanych wpłat do BEFORE AFTER pokrywa Klient.
 10. Koszty związane z płatnościami za pomocą kanałów płatności elektronicznych PayPal™ oraz PayU™ pokrywa BEFORE AFTER.
 11. Datą zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku BEFORE AFTER

§ 8. Odnawianie Okresu Abonamentowego na usługi w BEFORE AFTER

 1. BEFORE AFTER na co najmniej 30 dni przez datą zakończenia Okresu Abonamentowego poinformuje Klienta o konieczności przedłużenia Okresu Abonamentowego w celu kontynuacji korzystania z usług, których dotyczy powiadomienie.
 2. BEFORE AFTER prześle łącznie co najmniej trzy powiadomienia na 30 dni, 15 dni oraz na 7 dni przed datą zakończenia okresu rozliczeniowego.
 3. BEFORE AFTER ma prawo do wysłania większej liczby powiadomień, ale w przypadku gdy liczba dni do końca Okresu Abonamentowego będzie mniejsza niż 30 dni.
 4. Klient opłacając usługę i przedłużając jej Okres Abonamentowy akceptuje OZŚUIU oraz jeżeli takie są dostępne Regulamin danej usługi, Parametry bezpieczeństwa oraz jego specyfikację techniczną.
 5. Opłacenie i przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem usługi.
 6. Klient jest zobowiązany do dokonania wpłaty na wskazany przez BEFORE AFTER rachunek bankowy tytułem świadczenia usługi na co najmniej 2 dni robocze przed upływem daty zakończenia Okresu Abonamentowego, chyba że Regulamin usługi stanowi inaczej.
 7. Brak wpłaty na wskazany przez BEFORE AFTER rachunek bankowy przez Klienta do ostatniego dnia Okresu Abonamentowego jest równoznaczny z nie przedłużeniem Okresu Abonamentowego na daną usługę. BEFORE AFTER ma w takim przypadku prawo do całkowitego zablokowania dostępu do usługi.
 8. BEFORE AFTER ma prawo przechowywać dane Klienta na 14 dni po zakończeniu Okresu Abonamentowego.
 9. Jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, klient ma możliwość przywrócenia usługi i przedłużenia jej na kolejny Okres Abonamentowy w terminie 14 dni od daty zakończenia Okresu Abonamentowego. BEFORE AFTER ma prawo żądać dodatkowych opłat od Klienta z tytuły przywracania usługi. Ceny za przywrócenie usługi ustalane są na podstawie Regulaminu takiej usługi oraz aktualnego cennika.
 10. W przypadku kiedy BEFORE AFTER nie odnotuje wpłaty na wskazanym rachunku bankowym na rzecz odnowienia Okresu Abonamentowego usługi BEFORE AFTER ma prawo do trwałego usunięcia usługi oraz danych zawartych w usłudze ze swojego systemu informatycznego.

§ 9.Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja związana z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem usługi musi zostać dostarczona do BEFORE AFTER w formie pisemnej, oraz powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. Identyfikator usługi
  2. Dane Klienta pozwalające na jednoznaczną identyfikację jego konta w Panelu Klienta
  3. Datę wystąpienia przedmiotu reklamacji, którego reklamacja dotyczy.
  4. Okoliczności wystąpienia przedmiotu reklamacji
  5. Ew. żądanie Klienta w sprawie reklamacji.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji musi zostać ona podpisana przez Klienta, lub przez osobę upoważnioną w celu reprezentacji Klienta. W przypadku gdy podpis składa osoba reprezentująca Klienta wymagane jest dostarczenie stosownego upoważnienia do reprezentowania Klienta.
 3. BEFORE AFTER w przypadku prawidłowego dostarczenia reklamacji zobowiązuje się rozpatrzyć ją w terminie 14 dni od daty otrzymania. BEFORE AFTER powiadomi Klienta o stanie rozpatrzenia reklamacji oraz o ew. braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji, uzasadniając przy tym swoje stanowisko.
 4. Warunkiem wystąpienia Klienta z roszczeniami innymi niż droga reklamacyjna jest  wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.
 5. Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko nazwa.pl przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 10. Okres abonamentowy

 1. Okres abonamentowy to okres czasu na jaki zawierana jest umowa na świadczenie usług.
 2. Okres abonamentowy, o ile Regulamin usługi nie stanowi inaczej to minimum 1 rok od daty opłacenia usługi.

§ 11. Umowa oraz wypowiedzenie umowy

 1. Umowa zawierana jest na okres równy Okresowi Abonamnetowemu
 2. Klient ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy na świadczenie usług przez BEFORE AFTER na rzecz Klienta, w takim jednak przypadku BEFORE AFTER ma prawo do zachowania wszelkich środków wpłaconych przez Klienta, na rzecz podtrzymania infrastruktury informatycznej niezbędnej do uruchomienia usługi, w takim przypadku BEFORE AFTER nie zwraca Klientowi żadnych środków przekazanych na cel świadczenia usługi.
 3. BEFORE AFTER ma prawo do przedwczesnego wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
  1. Klient będzie naruszał postanowienia OZŚUIU lub Regulaminu usług lub parametrów bezpieczeństwa lub specyfikacji technicznej usług.
  2. Klient będzie korzystał z usług w sposób niezgodny z panującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polski.
  3. Klient będzie działał na szkodę BEFORE AFTER, innych klientów BEFORE AFTER lub innych użytkowników internetu.
  4. Klient w sposób istotny naruszy postanowienia umowy.
 4. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku gdy:
  1. BEFORE AFTER w sposób istotny naruszy postanowienia umowy.
 5. Wypowiedzenie umowy musi zostać przekazane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia zawarte w OZŚUIU określają ogólne zasady zamieniania umów i mogą być modyfikowane przez Regulaminy poszczególnych usług.
 2. BEFORE AFTER zastrzega sobie prawo do modyfikacji OZŚUIU w przypadku gdy zmianie ulegnie prawo polskie, specyfikacje techniczne świadczonych usług, zmiany formy prawnej BEFORE AFTER lub zmiany formy organizacyjnej przy czym zmiany takie nie stanowią podstawy do rozwiązania umowy ani same nie stanowią rozwiązania umowy.
 3. Zmiany w OZŚUIU będą publikowane na stronach internetowych BEFORE AFTER dactive.pl. Klient będzie powiadamiany o zmianach za pomocą stosownego powiadomienia w Panelu Klienta i/lub drogą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku nie wyrażenia zgody na zmiany poczynione w Regulaminach ub OZŚUIU klient ma prawo do złożenia propozycji wypowiedzenia umowy, którą to propozycję BEFORE AFTER może przyjąć dokonując zwrotu wpłat proporcjonalne do pozostałego Okresu Abonamentowego, lub odrzucenia propozycji i dalszego świadczenia usługi na zasadach obowiązujących w danym Okresie Abonamentowym.
 5. Wszelkie spory wynikające z umowy pomiędzy Klientem a BEFORE AFTER , Klient oraz BEFORE AFTER zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne dla miejsca siedziby BEFORE AFTER.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 dactive.pl