dActive.pl | Domeny, serwery

Regulamin domen

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz wszystkie dokumenty do których odsyła.
 2. Operator Kamil Winiszewski prowadzący działalność pod firmą BEFORE AFTER, z siedzibą w Gubinie przy ulicy Śląskiej 43/3, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 926-159-89-52, REGON 080266827.
 3. Serwis to system informatyczny Udostępniony przez Operatora w internecie pod adresem www.dactive.pl, którego celem jest rejestracja, utrzymanie i zarządzanie domenami internetowymi oraz innymi usługami Operatora.
 4. Domena to ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji lub utrzymania z dołączonym rozszerzeniem oferowanym przez Rejestratora.
 5. Rejestrację domen prowadzą podmioty trzecie, odpowiednio dla domen polskich prowadzi NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, rejestrację domen globalnych prowadzą podmioty trzecie na warunkach określonych w ICANN Uniform
 6. Domain-Name Dispute-Resolution Policy (http://www.icann.org/udrp/udrp.htm), dla domen Europejskich EURid, the European Registry of Internet Domain Names.
 7. Rejestracja domeny to umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.
 8. Klient - osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, korzystająca z usług świadczonych przez Operatora.
 9. Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. Czas trwania umowy

 1. Umowa uważana jest za zawartą w momencie wypełnienia elektronicznego formularza zamówienia, rejestracji w Serwisie. Klient nabywa prawo do korzystania z usług Operatora w momencie wniesienia wszystkich opłat należnych na wskazany przez Operatora rachunek bankowy.
 2. Umowa zawarta jest na czas określony, równy Okresowi Abonamentowemu. Okres Abonamentowy w zależności od zamówionej opcji nie może być krótszy niż 1 rok oraz dłuższy niż 10 lat.
 3. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym okresie świadczenia usługi bez podawania przyczyny. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot żadnych środków jakie zostały wpłacone na poczet korzystania z usługi. Jeżeli klient nie postanowi inaczej, wypowiedziane usługi ulegają dezaktywacji i przepadają na rzecz Operatora bądź Rejestratora.
 4. Operator ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku powstania zaległości w płatnościach Klienta wobec Operatora, naruszenia postanowień niniejszego regulaminu bądź przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 5. Przedłużenie Okresu Abonamentowego odbywa się na zasadach i zgodnie z cennikiem i regulaminem obowiązującym w momencie dokonania przedłużenia.

§ 3. Warunki korzystania z usług

 1. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych pełnych danych pozwalających na jego jednoznaczną identyfikację, w szczególności w wypadku osób fizycznych numeru PESEL, w przypadku innych form prawnych numeru NIP, REGON lub KRS. Niezbędne jest także podanie przez Klienta prawidłowego adresu poczty elektronicznej e-mail, do którego dostęp posiada jedynie Klient, która ma możliwość odbierania wiadomości wysyłanych przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail spowodowanych czynnikami zależnymi od Klienta i jego urządzeń.
 2. Klient jest zobowiązany do utrzymywania swoich danych osobowych i rozliczeniowych w stanie aktualnym. Aktualizacji klient może dokonać za pośrednictwem wypełnionego formularza dostępnego na stronie operatora http://www.dactive.pl/dokumenty/aktualizacja-danych.pdf. Formularz taki należy wydrukować i wypełnić czytelnie. Podpisany i opieczętowany (w przypadku firm) przez osobę umocowaną do tego celu należy przesłać do operatora na adres siedziby bądź w formie skanu na adres: obsluga@dactive.pl. Skanowany dokument musi być czytelny zarówno do odczytania na ekranie urządzenia oraz po wydrukowaniu.
 3. Podstawowym kanałem komunikacji z klientem jest poczta e-mail na adres wskazany przez klienta w formularzu rejestracji.
 4. Operator zapewnia nieodpłatną pomoc techniczną Klientowi za pomocą instrukcji zawartych na stronie http://www.dactive.pl/ oraz za pomocą bezpośredniego kontaktu z Operatorem za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji.

§ 4. Zasady rejestracji domen i odnowień

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że w momencie złożenia zamówienia na domenę w Serwisie Operatora domena ta jest wstępnie rejestrowana i nie stanowi Oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku domen polskich najwyższego rzędu oferowanych przez Operatora, w momencie wstępnej rejestracji Klient posiada rezerwację danej domeny na okres 14 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku innych domen globalnych i europejskich taka rezerwacja nie obowiązuje.
 2. Rzeczywista rejestracja domeny następuje w możliwie najkrótszym czasie od momentu pełnej wpłaty kwoty zgodnej z aktualnym cennikiem usług, spełnieniem wszystkich wymagań rejestratora co do nazw domen, przejście weryfikacji domen, przez rejestratora których to domen dotyczy, weryfikacji dostępności danej domeny w momencie rzeczywistej rejestracji.
 3. Odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie usług związane z problemami technicznymi Rejestratora i Partnerów Operatora ponoszą odpowiednio Rejestrator i Partnerzy Operatora.
 4. Klient uzyskuje możliwość samodzielnego zarządzania usługami w momencie zrealizowania zamówienia. W szczególności do nieodpłatnego zarządzania przypisanymi serwerami DNS danej domeny.
 5. Operator może odmówić rejestracji domeny w przypadku, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że wykorzystanie docelowe domeny jest niezgodne z Regulaminem oraz narusza przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Operator w takiej sytuacji zwraca całość wpłaty wniesionej przez Klienta na rzecz świadczonej usługi.
 6. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w par. 4 ust. 5 niniejszego regulaminu Operator ma prawo do przekazania informacji o zaistniałej sytuacji oraz pełnej dokumentacji i danych klienta do odpowiednich organów prawa.
 7. Operator oświadcza, że w opłatach tytułem świadczenia usług utrzymania i rejestracji domeny zawarte są już wszystkie opłaty należne Rejestratorowi. Operator oświadcza także, że Rejestrator nie będzie dochodził żadnych dodatkowych opłat w okresie trwania Okresu Abonamentowego pod warunkiem terminowego regulowania należności Klienta wobec Operatora.
 8. Klient posiada możliwość przedłużenia okresu ważności (Okresu Abonamentowego) domeny w dowolnym momencie trwania Okresu Abonamentowego na dodatkowy okres od 1 do 10 lat.
 9. Jeżeli klient nie podejmie działań wymaganych do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego domeny do ostatniego dnia możliwości przedłużenia, Operator oraz Rejestrator mają prawo do wyłączenia domeny.
 10. Odpowiedzialność wobec osób trzecich w sytuacji rejestracji domeny w złej wierze ponosi Klient. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia roszczeń do danej domeny przez osoby trzecie lub inny podmiot.
 11. Za działanie lub zaniechanie działania przez Rejestrator bądź Partnerów Operatora w skutek którego Klient doznał krzywdy, Operator nie ponosi odpowiedzialności, chyba że były one skutkiem działania bądź zaniechania działań Operatora.
 12. Umowa pomiędzy Operatorem a Klientem zostaje rozwiązana w momencie transferu domeny do innego operatora. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje żadne prawo do roszczenia zwrotu wpłat wniesionych na poczet świadczenia usług.

§ 5. Przeniesienie (transfer) domeny do Operatora (BEFORE AFTER dactive.pl)

 1. W przypadku przeniesienia domen polskich do obsługi przez Operatora (BEFORE AFTER dactive.pl) transfer jest całkowicie bezpłatny.
 2. W przypadku transferu domen, których okres ważności został przekroczony, ale domena znajduje się jeszcze w 14 dniowym okresie ochronnym, transfer wykonywany jest jako transfer z odnowieniem. Cena takiej operacji zawarta jest w cenniku pod adresem: http://www.dactive.pl/domain/pricing
 3. W przypadku transferu domen globalnych lub europejskich transfer domeny jest bezpłatny, jednakże do dokonania transferu niezbędne jest przedłużenie o rok ważności domeny (od daty końca okresu ważności) zgodne z cennikiem zawartym na stronie: http://www.dactive.pl/domain/pricing
 4. W celu dokonania transferu domeny Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych teleadresowych zgodnych z danymi, jakie widnieją aktualnie w bazie WHOIS jako abonent transferowanej domeny.
 5. W celu dokonania transferu wymagane jest aby Klient przedstawił za pomocą formularza elektronicznego nazwy transferowanej domeny oraz kodu autoryzującego (tzw. authinfo, auth-code).

§ 6. Przeniesienie (transfer) do innego operatora od Operatora (BEFORE AFTER dactive.pl)

 1. Operator zobowiązuje się do umożliwienia Klientowi pełnego zarządzania swoją domeną, w tym także do przeniesienia jej do innego operatora. W celu uzyskania danych niezbędnych do dokonania transferu, Klient musi przesłać na adres siedziby Operatora lub na adres e-mail skanu wypełnionego wniosku o wydanie kodu autoryzacyjnego. Wniosek taki stanowi załącznik nr 2 do tego Regulaminu. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania kodu, w przypadku kiedy wniosek o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie nieczytelny, lub dane na wniosku nie będą pozwalały na jednoznaczną autoryzację własności domeny.
 2. Operator po poprawnej autoryzacji własności domeny wydaje wszelkie niezbędne dane do transferu bez żadnych dodatkowych opłat.
 3. Operator zastrzega sobie prawo, do odmowy wydania danych autoryzacyjnych transfer w przypadku kiedy Klient narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź wykazane są zaległości w jakichkolwiek płatnościach Klienta wobec Operatora.
 4. Wydanie kodu możliwe jest nie wcześniej niż 5 dni po dacie ostatniego transferu lub rejestracji nazwy domeny oraz nie później niż 6 dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. WAŻNE! Aby proces transferu mógł zakończyć się sukcesem należy sprawdzić u obecnego Operatora czy dane Abonenta domeny zawierają poprawny adres e-mail!

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. BEFORE AFTER ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta i/lub Konsumenta w celu wykonania umowy.
 2. Wskazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy a w szczególności rejestracji domeny.
 3. BEFORE AFTER ma prawo do przekazania danych osobowych Klienta w celu wykonania przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania następującym podmiotom:

a.Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa
b.European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan  80, 1030 Brussels, Belgium
c.Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska
d.Consulting Service Sp. z o.o. ul.Domaniewska 35A lok. 1B, 02-672 Warszawa
e.PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

 1. Operator ma prawo o ile Klient nie zgłosi inaczej do wykazania podstawowych danych Klienta (w tym logo) w listach referencyjnych, stronach internetowych BEFORE AFTER i innych polach eksploatacji marketingowej.
 2. Operator oświadcza, że każda operacja dokonana w Panelu Klienta o którym mowa w Ogólnych Zasadach Świadczenia Usług i Umów par. 2. są rejestrowane w sposób pozwalający na identyfikację klienta w bazie danych Operatora włączając w to adres IP Klienta. Operator na wyraźne żądanie organów prawa ma prawo do udostępnienia wszystkich zarejestrowanych danych.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie procedury związane z procesami reklamacyjnymi oraz odpowiedzialnością, wymaganiami do korzystania z usług, płatnościami oraz na temat sporów określone są w Ogólnych Zasadach Świadczenia Usług i Umów.
 2. Zmiany treści załączników i dokumentów uzupełniających nie stanowią zmiany treści regulaminu ani umowy.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych bez podpisu odbiorcy oraz na ich dostarczanie drogą poczty elektronicznej e-mail na adres wskazany e-mail wskazany podczas rejestracji konta w Panelu Klietna lub podczas ostatniej aktualizacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 dactive.pl