dActive.pl | Domeny, serwery

Regulamin Usługi Hostingowej

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Regulamin oznacza Regulamin hostingu oraz wszystkie dokumenty do których odsyła.
 2. Operator Kamil Winiszewski prowadzący działalność pod firmą BEFORE AFTER, z siedzibą w Gubinie przy ulicy Śląskiej 43/3, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 926-159-89-52, REGON 080266827.
 3. Serwis to system informatyczny Udostępniony przez Operatora w internecie pod adresem www.dactive.pl, którego celem jest rejestracja, utrzymanie i zarządzanie domenami internetowymi oraz innymi usługami Operatora.
 4. Rejestracja domeny to umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.
 5. Klient - osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, korzystająca z usług świadczonych przez Operatora.
 6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto hostingowe to usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu Klientowi lub Konsumentowi powierzchni dysku serwera będącego w użytkowaniu przez Operatora wraz z funkcjami oraz Powiązanymi Usługami Dodatkowymi.
 8. Powiązane Usługi Dodatkowe to usługi świadczone wraz z Kontem hostingowym polegające na udostępnieniu baz danych MySQL, utrzymaniu serwera poczty e-mail, serwera http Apache, serwera FTP.
 9. Klient lub Konsument, zamawiając Konto hostingowe, oświadcza że:

a)    Wyraża zgodę na zawarcie umowy w drogą elektroniczną

b)    Jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

c)    Podane dane w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

d)    Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.,

e)    Treści publikowane (w tym nazwy domen, nazwa konta) za pomocą Konta hostingowego nie naruszają praw osób trzecich oraz nie działają wbrew prawu.

 1. Każdy Klient lub Konsument ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez prawidłowe zarejestrowanie konta w Serwisie oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamawiania usługi.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy wynikłe z powodu podania nieprawidłowych (w tym nieprawdziwych lub błędnych) danych przez Klienta lub Konsumenta w trakcie zamawiania usługi oraz w trakcie jej trwania.
 4. Zamówienie usługi (również na okres testowy) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs w Serwisie Operatora, e-mail czy w inny sposób.
 5.  Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia korespondencji w sprawie zamawianych usług, trwających usług oraz spraw formalnych drogą elektroniczną.
 6. Operator ma prawo odmówić realizacji usługi oraz zaprzestania jej świadczenia w trakcie działania, w sytuacji gdy:

a)    Zachodzi uzasadniona obawa, iż Usługa będzie wykorzystywana w sobosób niezgodny z niniejszym regulaminem.

b)    Zachodzi uzasadniona obawa, iż Usługa będzie wykorzystywana w sposób niezgodny z polskim prawem.

c)    Wcześniej Klient bądź Konsument wspólnie, za pośrednictwem lub samodzielnie korzystał z Usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem ilub przeznaczeniem usługi.

d)    Klient bądź Konsument poda dane niezgodne z prawdą lub błędne.4

§ 2. Zasady świadczenia usług

 1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych znajdujących się na jego serwerach oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania swoich usług.
 2. Klient lub Konsument rozpoczyna korzystanie z Usługi poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Serwisie Operatora i kliknięcie w przycisk „Kupuję”.
 3. Po rozpoczęciu korzystania z Usługi, Klient bądź Konsument otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z Usługi w okresie 14 dni od daty rozpoczęcia korzystania z Usługi. Po tym okresie wymagana jest opłata za pełny okres rozliczeniowy, jeżeli Klient bądź Konsument nie uiści opłaty za min. Jeden okres rozliczeniowy zgodnie z cennikiem zawartym w Serwisie Operatora, Operator ma prawo do całkowitego usunięcia Konta hostingowego, jego zawieszenia bądź wyłączenia.
 4. Opłacenie okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia korzystania z Usługi jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta bądź Konsumenta z Operatorem o świadczenie Usługi, przy czym za datę rozpoczęcia świadczenia Usługi przyjmuje się datę założenia konta. Z tą też datą biegnie okres trwania Okresu Rozliczeniowego.
 5. Dane dotyczące usługi są przechowywane i rejestrowane w zasobach Operatora w celu związanym z świadczeniem tej Usługi na rzecz Klienta bądź Konsumenta.
 6. W sytuacji gdy zachodzi konieczność czasowego bądź trwałego wyłączenia, zawieszenia lub usunięcia Usługi, Operator jest zobowiązany do poinformowania Klienta bądź Konsumenta z wyprzedzeniem, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 7. Za wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem Usługi rozumie się:

a)    Wykorzystywanie Usługi do rozsyłania spamu, a w szczególności spamu reklamującego serwisy, które działają lub odwołują się do zasobów Operatora, jak również wykorzystywania w tym celu infrastruktury osób trzecich.

b)    Otrzymaną informację przez Operatora od organizacji zwalczających spam, pishing, złośliwe oprogramowanie lub od organów prawa o wykorzystywaniu serwerów Usługodawcy do cyber-przemocy i/lub cyber-ataków.

c)    Klient lub Konsument naruszył inne postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 1. Przechowywanie oraz użytkowanie treści (w tym strony internetowe, serwisy www, skrypty php, cgi oraz inne oprogramowanie uruchomione w ramach Usługi) utrzymywanych przez Klienta lub Konsumenta na serwerach Operatora niezgodnie z przeznaczeniem lub utrudniają użytkowanie Usługi innym Użytkownikom, przykładowo, gdy Klient lub Konsument umieszcza elementy (np. pliki danych) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Operatora.
  1. Klient lub Konsument przechowuje i/lub udostępnia treści:
   1.  zawierające nielegalne oprogramowanie lub chronione prawem autorskim lub pomagające je upowszechniać.
   2. upowszechniające wiedzę i technikę w łamaniu kodów oraz tworzenia wirusów komputerowych
   3. treści niezgodne z polskim prawem lub propagujące jego łamanie oraz nawołujące do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, orientacji seksualnej, przynależności państwowej
 1. Pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez inne podmioty, którym Klient lub Konsument udostępnił dane autoryzacyjne do usług hostingowych ponosi Klient lub Konsument.

§ 3. Płatności

 1. W momencie zamówienia Usługi, Operator wystawia Klientowi bądź Konsumentowi fakturę (proforma lub fakturę Vat) na jeden Okres rozliczeniowy Usługi z terminem płatności na 14 dni od daty zamówienia usługi i udostępnia ją w Panelu Klienta w Serwisie Operatora oraz wysyła informację drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta bądź Konsumenta.
 2. Na 30 dni przez końcem okresu rozliczeniowego Operator wystawia Klientowi bądź Konsumentowi fakturę (proforma lub fakturę Vat) na kolejny jeden, chyba że strony ustaliły inaczej, Okres rozliczeniowy Usługi z terminem płatności na 30 dni od daty zamówienia usługi i udostępnia ją w Panelu Klienta w Serwisie Operatora oraz wysyła informację drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta bądź Konsumenta.
 3. Klient bądź Konsument ma możliwość dokonania płatności w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu DotPay.pl lub PayPal.pl lub w formie tradycyjnego przelewu.
 4. Datę opłacenia Okresu Rozliczeniowego stanowi data wpłynięcia środków na rachunek Operatora lub stosowne konto rozliczeniowe w serwisach DotPay.pl lub PayPal.pl.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w działaniu Usługi wynikającą, opłacenia Okresu Rozliczeniowego po terminie płatności lub opłacenia Okresu Rozliczeniowego w terminie nie pozwalającym Operatorowi na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym lub stosownym koncie rozliczeniowym w serwisie DotPay.pl lub PayPal.pl w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego.

§ 4. Rozwiązanie umowy i rezygnacja z Usługi

 1. Klient lub Konsument ma prawo zrezygnować z usług Operatora, powiadamiając o tym Operatora pocztą elektroniczną lub listem, z zachowaniem co najmniej 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji wyłączenie Usługi następuje z ostatnim dniem ostatniego opłaconego okresu.
 2. W przypadku, gdy Klient bądź Konsument nie opłaci kolejnego Okresu Rozliczeniowego oraz nie powiadomi Operatora o rezygnacji z Usługi, Operator nie będzie dochodził żadnych roszczeń wobec Klienta lub Konsumenta oraz wyłączy, zawiesi bądź usunie Usługę w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego.
 3. Rezygnacja z usług świadczonych przez Operatora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu kwoty nie wykorzystanego Okresu Rozliczeniowego.
 4. Rozwiązanie przez Operatora w trybie natychmiastowym umowy o świadczenie Usługi następuje w skutek:
  1. Pisemnego oświadczenia Klienta lub Konsumenta o rezygnacji - z dniem zapoznania się z wnioskiem przez Operatora.
  2. Jednostronnej decyzji Operatora, podjętej w sytuacji gdy:
   1. Klient lub Konsument mimo wezwania do zaprzestania, wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem w terminie 3 dni od daty wezwania,
   2. Klient lub Konsument działa na szkodę Operatora
   3. Klient lub Konsument nie dokonał zapłaty za Okres Rozliczeniowy za wybraną usługę w terminie i na zasadach określonych w §3,
   4. Na koncie hostingowym umieszczane są treści niezgodne z przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi oraz z obowiązującymi przepisami prawa,
   5. Konto wykorzystywane jest niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Klientów lub Konsumentów Operatora

Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje wynikające z nieznajomości oraz niezapoznania się z niniejszym regulaminem w momencie zamawiania, nie będą rozpatrywane.
 2. Informacje o naruszeniach przez innych Użytkowników usług Operatora niniejszego Regulaminu należy kierować na adres obsluga@dactive.pl.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego indywidualnego uprzedzania Klientów lub Konsumentów, chyba że zmiany będą wnosiły istotne modyfikacje zasad niniejszego regulaminu.
 4. Informacje o zmianach Operator będzie publikował w Serwisie Operatora  z 14-dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 dactive.pl